ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2012

"Αποστολική περικοπή της Κυριακής του Ασώτου"

Α΄ Κορινθίους (στ΄ 12-20)
12 Αδελφοί, πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐ πάντα συμφέρει· πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος. 13 τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν· ὁ δὲ Θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει. τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ πορνείᾳ, ἀλλὰ τῷ Κυρίῳ, καὶ ὁ Κύριος τῷ σώματι· 14 ὁ δὲ Θεὸς καὶ τὸν Κύριον ἤγειρε καὶ ἡμᾶς ἐξεγερεῖ διὰ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ.
15 οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν μέλη Χριστοῦ ἐστιν; ἄρας οὖν τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ ποιήσω πόρνης μέλη; μὴ γένοιτο. 16 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ὁ κολλώμενος τῇ πόρνῃ ἓν σῶμά ἐστιν; ἔσονται γάρ, φησίν, οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν· 17 ὁ δὲ κολλώμενος τῷ Κυρίῳ ἓν πνεῦμά ἐστι. 18 φεύγετε τὴν πορνείαν. πᾶν ἁμάρτημα ὃ ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος ἐκτὸς τοῦ σώματός ἐστιν, ὁ δὲ πορνεύων εἰς τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει. 19 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ῾Αγίου Πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν; 20 ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν, ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ.

Απόδοση στη νεοελληνική
Αδελφοί, όλα μου επιτρέπονται, μα εγώ δεν θα εξουσιασθώ από τίποτα. Τα φαγητά είναι για την κοιλιά και η κοιλιά για τα φαγητά, αλλά ο Θεός και την κοιλιά και τα φαγητά θα τα καταργήσει. Το σώμα μας δεν είναι για την πορνεία, αλλά για τον Κύριο και ο Κύριος για το σώμα. Ο δε Θεός και τον Κύριο ανέστησε και συνεπώς θα αναστήσει και εμάς με τη δύναμη Του.

Δεν ξέρετε, λοιπόν, ότι τα σώματα σας είναι μέλη του Σώματος του Χριστού; Να πάρω λοιπόν τα μέλη του Χριστου και να τα κάνω μέλη πόρνης; Μη γένοιτο, Δεν ξέρετε επίσης ότι εκείνος πού προσκολλάται στην πόρνη γίνεται ένα σώμα με αυτήν; Γιατί, όπως λέγει η Π.Δ. θα γίνουν και οι δύο μια σάρκα. Εκείνος δε πού προσκολλάται στον Κύριο είναι ένα πνεύμα με Αυτόν.

Να αποφεύγετε, λοιπόν, την πορνεία. Κάθε άλλο αμάρτημα, πού κάνει ο άνθρωπος είναι έξω από το σώμα, εκείνος όμως πού πορνεύει, αμαρτάνει και στο ίδιο του το σώμα. Ή δεν ξέρετε επίσης ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, πού είναι μέσα σας και πού το έχετε από τον Θεό και δεν ανήκετε λοιπόν στους εαυτούς σας;

Έχετε αγορασθεί αντί τιμήματος. Δοξάσατε, λοιπόν, τον Θεό και με το σώμα σας και με το πνεύμα σας. Και τα δυο ανήκουν στον Θεό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Στηρίξτε......

  • Η σαλάτα του Νεοέλληνα - Δεν θέλω να μπω στο γαϊτανάκι του πολέμου που (για ακόμα μια φορά σε αυτή τη χώρα) έχει ξεσπάσει σχετικά με την επικείμενη συμφωνία των Πρεσπών, μα δεν μπο...
    Πριν από 5 χρόνια