ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014

"Επιστολή της Π.Ε.Θ. Λάρισας για την ίδρυση Κατεύθυνσης Ισλαμικών Σπουδών στη Θεολογικὴ Σχολὴ του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης"

 
Νέα διαμαρτυρία ὑπὸ τῆς Π.Ε.Θ. Λαρίσης διὰ τὴν Ἰσλαμικὴν Σχολήν εἰς τὴν Θεολογικὴν Θεσσαλονίκης

Ἡ Πανελλήνιος Ἕνωσις Θεολόγων (Παράρτημα Νομοῦ Λαρίσης) ἀπέστειλε τὴν 6ην Ὀκτωβρίου ἐπιστολὴν πρὸς τοὺς ὑπουργοὺς Ἐξωτερικῶν καὶ Παιδείας κ.κ. Εὐάγγελον Βενιζέλον καὶ Ἀνδρέαν Λοβέρδον, μὲ τὴν ὁποίαν διαμαρτύρονται ἐντόνως διὰ τὴν ἵδρυσιν τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ἡ Ἕνωσις θέτει εὔλογα ἐρωτηματικὰ πρὸς τοὺς ὑπουργοὺς διὰ τὴν ἀπόφασίν των νὰ ἱδρύσουν Ἰσλαμικὴν Σχολὴν εἰς τὴν Θεολογικήν, διότι τὸ Ἰσλὰμ δὲν ἀναγνωρίζει τὸν Χριστὸν ὡς Θεόν, ἀλλὰ ὡς προφήτην κατώτερον καὶ αὐτοῦ τοῦ Μωάμεθ.

Ἡ ἐπιστολή
Τὸ πλῆρες κείμενον τῆς ἐπιστολῆς ἔχει ὡς ἀκολούθως:


«Κατάπληκτοι παρακολουθοῦμε τὴν προώθηση ἐφαρμογῆς τοῦ προγράμματος “Εἰσαγωγικῆς Κατεύθυνσης Μουσουλμανικῶν Σπουδῶν” στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Θεσσαλονίκης, τῆς ὁποίας οἱ ἀπόφοιτοι θὰ προορίζονται νὰ διδάξουν τὸ Ἰσλὰμ στὰ μειονοτικὰ μουσουλμανικὰ σχολεῖα καὶ στὰ τζαμιὰ τῆς χώρας.

Ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ προγράμματος αὐτοῦ δημιουργεῖ εὔλογα ἐρωτήματα. Ἀγνοοῦν ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία καὶ οἱ καθηγητὲς τοῦ Τμήματος Θεολογίας τῆς ἀνωτέρω Σχολῆς, ποὺ ἀποδέχτηκαν τὴν ἵδρυση Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν, τὶς λεηλασίες, τοὺς βιασμούς, τοὺς ἐξισλαμισμούς, τὰ σκλαβοπάζαρα, τοὺς ἀποκεφαλισμούς, τὶς γενοκτονίες, τὸ παιδομάζωμα, τὸ νέφος τῶν νεομαρτύρων κατὰ τὰ μαῦρα χρόνια τῆς σκλαβιᾶς, καθὼς καὶ τὰ φρικτὰ μαρτύρια καὶ τὴν ἐξόντωση ποὺ ὑφίστανται καὶ σήμερα οἱ χριστιανοὶ στὶς χῶρες τοῦ Ἰσλὰμ (Αἴγυπτο, Σουδάν, Συρία, Ἰράκ, Πακιστάν, Σομαλία, Νιγηρία κ.ἄ.);

Σὲ ποιὰ ἰσλαμικὴ χώρα ὑπάρχει Μωαμεθανικὴ Σχολή, ποὺ νὰ συστεγάζει τμῆμα Ὀρθόδοξων Χριστιανικῶν Σπουδῶν;

Δὲν εἶναι ὀξύμωρο Ὀρθόδοξη Θεολογικὴ Σχολὴ νὰ προωθεῖ τὴ διδασκαλία ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς δὲν εἶναι Θεὸς καὶ ὅτι εἶναι ἕνας προφήτης κατώτερος καὶ αὐτοῦ τοῦ Μωάμεθ; Μπορεῖ Χριστιανικὴ Σχολὴ νὰ ἐκπαιδεύει σπουδαστές, γιὰ τοὺς ὁποίους οἱ Χριστιανοὶ λογίζονται ἄπιστοι καὶ νὰ διδάσκει τὴν αἵρεση τοῦ Μωαμεθανισμοῦ; Μὲ ποιὰ λογικὴ ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ Θεσσαλονίκης καλεῖται νὰ γίνει ἐκκολαπτήριο ἱεροῦ θρησκευτικοῦ πολέμου (τζιχὰντ) κατὰ παντὸς μὴ Μωαμεθανοῦ;

Πιστεύει ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία καὶ τὸ Τμῆμα Θεολογίας ὅτι μὲ τὴ λειτουργία ἰσλαμικῶν σπουδῶν καὶ μὲ μελλοντική, προφανῶς, ἀνύψωση τζαμιοῦ στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ θὰ κάνουν πρόσληψη τοῦ διαφορετικοῦ καὶ θὰ ἐπιφέρουν τὴν καταλλαγὴ ἀνάμεσα στὸ Ἰσλὰμ καὶ τὴν Ὀρθοδοξία; Ἢ μήπως πιστεύουν ὅτι θὰ ἀλλάξουν τὸ Κοράνιο, τὴ στιγμὴ ποὺ αὐτὸ ρητὰ καὶ ἀπερίφραστα δὲν ἐπιτρέπει οὔτε τὴν ἐλάχιστη ἀμφισβήτησή του ἀπὸ τοὺς Μωαμεθανούς; Μὲ δεδομένη, ἀκόμα, τὴ νομικὴ ἰσοτιμία τῶν τίτλων μίας πανεπιστημιακῆς σχολῆς εἶναι ζήτημα χρόνου, οἱ ἱεροδιδάσκαλοι τοῦ Κορανίου νὰ ἀπαιτήσουν τὸ διορισμό τους στὰ δημόσια ἑλληνικὰ ὀρθόδοξα Γυμνάσια-Λύκεια ὥστε, κατὰ τὴ γνώμη τους, νὰ διδάξουν τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν στοὺς Χριστιανοὺς μαθητὲς ἐπιτυχέστερα καὶ πιὸ ἀντικειμενικά!

Δὲν ἀποτελεῖ σκάνδαλο, τὴν ὥρα ποὺ ἡ διεθνὴς κοινότητα ἔχει τεθεῖ σὲ παγκόσμιο συναγερμό, ἐξαιτίας τῆς ἰσλαμικῆς ἀπειλῆς καὶ τῆς Σαρία, ἐμεῖς ὡς Ἑλλάδα νὰ ὑπηρετοῦμε τὸν φονταμενταλισμὸ προβαίνοντας σὲ ἐφαρμογὲς ἰσλα- μικῶν σπουδῶν στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ καὶ μελετώντας ἀνέγερση τζαμιῶν;

Τὸ παράρτημα Θεολόγων Νομοῦ Λάρισας ἑνώνουμε τὴ φωνή μας μὲ τοὺς Ἱεράρχες καὶ τοὺς λοιποὺς κληρικούς, τοὺς μοναχοὺς καὶ τὶς μοναχές, τοὺς πανεπιστημιακοὺς δασκάλους καὶ τοὺς φοιτητές, τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς ὅλων τῶν βαθμίδων Ἐκπαίδευσης, τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ τοὺς σθεναροὺς Βουλευτὲς τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου καθὼς καὶ τὴ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ Ὀρθόδοξου λαοῦ μας.

Διαμαρτυρόμαστε ἐντονότατα γιὰ τὶς ἀσύνετες καὶ ἐπικίνδυνες ἐνέργειες τῆς Πολιτείας, ποὺ ἀλλοιώνουν τὸν ὀρθόδοξο χαρακτήρα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. καὶ Καλοῦμε τὰ Ὑπουργεῖα Παιδείας καὶ Ἐξωτερικῶν, πρὸς ὄφελος τῆς Πατρίδας καὶ τοῦ λαοῦ μας, νὰ ἀναλογιστοῦν τὶς εὐθύνες τους καὶ νὰ σταματήσουν πάραυτα τὶς διαδικασίες λειτουργίας τῆς «Εἰσαγωγικῆς Κατεύθυνσης Μουσουλμανικῶν Σπουδῶν» στὸ Τμῆμα Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.

Γιὰ τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο
Ὁ Πρόεδρος
Ἰωάννης Καραμῆτρος
Ἡ Γραμματέας
Παναγιώτα Κρούπη»

----------------------------------------------------------
πηγή: Ορθόδοξος Τύπος, 17/10/2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Στηρίξτε......

  • Η σαλάτα του Νεοέλληνα - Δεν θέλω να μπω στο γαϊτανάκι του πολέμου που (για ακόμα μια φορά σε αυτή τη χώρα) έχει ξεσπάσει σχετικά με την επικείμενη συμφωνία των Πρεσπών, μα δεν μπο...
    Πριν από 5 χρόνια