Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2012

Νικόλαος Σωτηρόπουλος: "Η Αγία Γραφή" (Αντιχιλιαστικό Εγχειρίδιο - Απαντήσεις στους "Μάρτυρες του Ιεχωβά")

Συνεχῶς οἱ Χιλιασταί ὁμιλοῦν περί Γραφῆς καί ἱσχυρίζονται, ὅτι ὅλας τάς διδασκαλίας των στηρίζουν εἰς τήν Γραφήν. Ἀρέσκονται δέ νά ὀνομάζωνται «Σπουδασταί τῆς Γραφῆς». Ἀλλ' ἀφοῦ δέν παραδέχονται τήν αὐθεντίαν τῆς Ἐκκλησίας, εἰς χεῖρας των χάνει καί ἡ Γραφή τό κῦρος καί τήν σημασίαν της. Διότι ποῖος βεβαιώνει, ὅτι ἡ Γραφή εἶνε ἁγία; Ποῖος ἐγγυᾶται τήν θεοπνευστίαν καί τήν γνησιότητά της; Ποῖος λέγει, ὅτι τά θεόπνευστα βιβλία εἶνε τόσα καί ὄχι τόσα, αὐτά καί ὄχι ἐκεῖνα; Καί ποῖος ἑρμηνεύει τήν Γραφήν ὀρθῶς, ὥστε ἡ ἀλήθεια νά μή ἀποβαίνη πλάνη, αἵρεσις, ψεῦδος καί καταστροφή; Ἡ Ἐκκλησία! Αὐτή εἶνε «ὁ στῦλος καί τό ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας» (Α' Τιμ. γ' 15).

Η Γραφή εἶνε ἀλήθεια. Ἀλλ' ἔχει καί ἡ ἀλήθεια ἀνάγκην στηρίγματος, ἤτοι ἐγγυητοῦ καί ἀλαθήτου ἑρμηνευτοῦ. Τοιοῦτον δέ στήριγμα εἶνε ἡ Ἐκκλησία. Σπουδαία ἡ Γραφή. Ἀλλ' ἀσυγκρίτως σπουδαιοτέρα ἡ Ἐκκλησία. Ἡ Γραφή εἶνε ἄψυχον βιβλίον. Ἡ Ἐκκλησία εἶνε ζῶν ὀργανισμός, ἐμψυχούμενος ὑπό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἔχων κεφαλήν τόν Χριστόν καί μέλη μυριάδας πιστούς καί ἁγίους.

Ἀφοῦ λοιπόν οἱ Χιλιασταί ἀφαιροῦν τό στήριγμα ὑποκάτω τῆς Γραφῆς, ἡ Γραφή καταπίπτει. Οὕτω πράγματι οἱ Χιλιασταί ἀρνοῦνται δέκα βιβλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, καί τήν ὑπόλοιπον Γραφήν ἑρμηνεύουν ὅπως θέλουν. Κυρίως δέν στηρίζονται εἰς τήν Γραφήν, ἀλλ' εἰς τήν λογικήν των, καί δέν ἑρμηνεύουν, ἀλλά παρερμηνεύουν. Ὅσα δέν δύνανται νά ἐννοήσουν ἤ δέν συμφέρουν εἰς αὐτούς, ταῦτα διαστρέφουν καί ἀπορρίπτουν. Αἱ ἐξηγήσεις των εἶνε ὀρθολογιστικαί, ὑλιστικαί, αὐθαίρετοι. Ἀμαθέστεροι πάντων, ἐξαιροῦν ἑαυτούς τῶν «ἀμαθῶν» ἐκείνων, περί τῶν ὁποίων ὁ Ἀπόστολος λέγει, ὅτι «στρεβλοῦσι δυσνόητα τινα, ὡς καί τάς λοιπάς γραφάς, πρός τήν ἰδίαν αὐτῶν ἀπώλειαν» (Β' Πέτρ. γ' 16).

------------------------------------------------------------------
πηγή: Νικόλαος Ιω. Σωτηρόπουλος: Αντιχιλιαστικόν Εγχειρίδιον, εκδ. "ο Σταυρός", 1994, σελ. 24-25 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Στηρίξτε......