ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010

Ιωάννου Σ. Ρωμανίδου: Το Προπατορικόν Αμάρτημα - Κεφάλαιο Β (β. Η εν τω κόσμω ενέργεια του Θεού- 1. Ο Πατήρ μου έως άρτι εργάζεται))


Η διάκρισις μεταξύ ακτίστου εν τη θεία ουσία προνοίας και κτιστής εκτελεστικής (ή κυβερνητικής) προνοίας είναι εντελώς ξένη προς την βιβλικήν σκέψιν. Μεταξύ Θεού και κόσμου δεν υπάρχει κτιστός φυσικός νόμος, διότι ο ίδιος ο Θεός κυβερνά και συντηρεί τα πάντα. Εάν εν τη φύσει παρατηρείται σταθερότης φυσικών φαινομένων, τούτο δεν οφείλεται είς τινα φυσικόν νόμον, ως εις είδός τι ειμαρμένης, αλλ’ απ’ εναντίας οφείλεται εις την σταθεράν θέλησιν και πιστήν ενέργειαν του Θεού.
Ούτως ο Θεός ενεργεί ουχί αναγκαστικώς και κατ’ ουσίαν, αλλά κατ’ ελευθέραν βούλησιν. Ο Θεός, επομένως, δεν ποιεί θαύματα δια της εισβολής του υπερφυσικού εν τω φυσικώ ή δια της άρσεως των δήθεν υπ’ Αυτού θεσπισθέντων αιωνίων νόμων. Αφού μόνος Του κυβερνά τα πάντα κατά την άκτιστον Αυτού ενέργειαν και όχι κατ’ ουσίαν, δεν δίδει λόγον δια τα θαύματά Του εις καμμίαν δήθεν υπ’ Αυτού δημιουργηθείσαν ανάγκην. «Ημείς δε και Θεόν ομολογούμεν... και προνοία τα πάντα διοικείσθαι επιστάμεθα, αλλ’ υπ’ αυτού μόνου». Ο Θεός ούτε κτίζει, ούτε προνοεί δια κτιστών μέσων. Η εν κόσμω ενέργεια του Θεού είναι πραγματική και άμεσος.

Η θεία πρόνοια κατά την Αγίαν Γραφήν και τους Πατέρας είναι εξ ενός μεν άκτιστος και κυβερνητική εν χρόνω ενέργεια του Θεού, εξ ετέρου δε δημιουργική τοιαύτη. «Η χειρ δε η πλάσασα τότε τον Αδάμ, και αύτη και νυν και αεί τους μετ’ εκείνον πάλιν πλάττει και διασυνίστησι». Ο κόσμος εκτίσθη εκ του μηδενός και εν αυτώ νέα όντα συνεχώς δημιουργούνται. «Ο Πατήρ μου έως άρτι εργάζεται». Η συντήρησις, σωτηρία και ανακαίνισις του κόσμου είναι επέκτασις της δημιουργικής ενεργείας του Θεού, ο Οποίος εν Χριστώ και εν Πνεύματι Αγίω τελοιεί τα πάντα. Η δημιουργική Πρόνοια όμως δεν είναι ταυτόν μετά της σωστικής του Θεού ενεργείας, διότι τούτο θα εσήμαινεν απόλυτον προορισμόν, δηλαδή, αυτόματον σωτηρίαν των πάντων, ή σωτηρίαν τινών εκ των ανθρώπων και απώλειαν των άλλων. 

--------------------------------------------
Παραπομπές
Οι παραπομπές και τα σχόλια θα αναρτηθούν όταν ολοκληρωθεί η ανάρτηση του κυρίως κειμένου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Στηρίξτε......

  • Η σαλάτα του Νεοέλληνα - Δεν θέλω να μπω στο γαϊτανάκι του πολέμου που (για ακόμα μια φορά σε αυτή τη χώρα) έχει ξεσπάσει σχετικά με την επικείμενη συμφωνία των Πρεσπών, μα δεν μπο...
    Πριν από 5 χρόνια