ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015

"Παγκόσμια ἐνέργεια" & διαλογισμός- Ἀπωανατολικές τεχνικές, θεραπεῖες & ὁμοιοπαθητική

Το 2ο μέρος της συνέντευξης του Μοναχοῦ π. Ἀρσενίου Βλιαγκόφτη στό Ἱστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

 
Ἐρώτηση 3η:
-Πάτερ, ὅλο αὐτό τό σύστημα μέ τόν βελονισμό, μέ τήν ὁμοιοπαθητική, μέ τίς ἀνατολικές πολεμικές τέχνες, τό ρέικι, τό φένγκ σούι κ.λ.π., ἀνήκουν στό ἴδιο πλαίσιο τοῦ ἀνατολικοῦ ἀποκρυφισμοῦ ὅπως καί ἡ γιόγκα;

Ἀπάντηση:
-Ἡ βασική ἰδέα, πράγματι εἶναι ἡ ἴδια. Δηλαδή ποιά; Οἱ ἀνατολικές θρησκεῖες, κι ὅταν λέμε ἀνατολικές, καλύτερα ἀπωανατολικές, ἐκ τῆς Ἄπω Ἀνατολῆς, ὅπως ὁ Ἰνδουϊσμός καί ὁ Βουδισμός, στηρίζονται πάνω σέ κάποια θεμέλια. Ἕνα βασικό θεμέλιο εἶναι ἡ πίστη τους ὅτι ὑπάρχει μιά παγκόσμια ἐνέργεια. Αὐτοί δέν ἔχουν τήν ἀντίληψη γιά τόν Θεό, γιά τόν ἄνθρωπο καί γιά τόν κόσμο, πού ἔχουμε ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι. Αὐτοί δέχονται ἕναν ἀπρόσωπο θεό ὡς συμπαντική ἀπρόσωπη ἐνέργεια. Εἶναι ἡ "πράνα" τοῦ Ἰνδουϊσμοῦ. Δέν εἶναι ὁ Θεός γι' αὐτούς Πρόσωπο. Οὔτε ὁ ἄνθρωπος εἶναι γι' αὐτούς πρόσωπο. Ὁ Θεός δέν εἶναι οὔτε Δημιουργός, οὔτε Προνοητής, οὔτε Πατέρας, οὔτε τίποτε! Εἶναι μιά ἀπρόσωπη συμπαντική ἐνέργεια. 

Ἐκεῖ ἐπάνω βασίζονται ὅλα. Τώρα, ἀπό τό πῶς θά χειριστεῖ κανείς αὐτή τήν ἐνέργεια, κατ' αὐτούς βέβαια πάντα, ἐξαρτᾶται τί ἀποτέλεσμα θά ἔχει. Δηλαδή ἡ γιόγκα εἶναι ὁ τρόπος, πού διδάσκουν, γιά νά χειρίζεται κανείς τήν ἐνέργεια, τήν ὁποία τήν λένε καί "κουνταλίνι", ἡ ὁποία θά πρέπει νά ξυπνήσει, διότι κοιμᾶται, λένε, στή βάση τῆς σπονδυλικῆς στήλης...Εἶναι μυθώδη τά περισσότερα ἀπό αὐτά. Εἶναι μία πρωτόγονη μυθική σκέψη ἀναμεμιγμένη μέ πολλή φαντασία ἀλλά καί μέ δαιμονική πλάνη! Λοιπόν, κοιμᾶται ἡ "κουνταλίνι" καί θά πρέπει νά τήν ξυπνήσουν γιά νά φτάσουνε στή "φώτιση". 

Ποιά εἶναι αὐτή ἡ "φώτιση"; Ἡ "φώτιση" εἶναι ἡ συνειδητοποίηση τῆς θεϊκῆς φύσης τοῦ ἀνθρώπου. Τό νά "συνειδητοποιήσεις τή θεϊκή σου φύση", εἶναι ἡ ἐπανάληψη τοῦ ἀρχαίου ἑωσφορικοῦ ψέματος πού ὁ ἀρχαῖος ὄφις, ὁ Διάβολος, εἶπε στούς Πρωτοπλάστους. Τί τούς εἶπε; Ἐσεῖς εἶστε Θεοί. Ὁ Θεός σᾶς εἶπε ψέματα: δέ χρειάζεται κανένας Θεός ἔξω ἀπό ἐσᾶς γιά νά σᾶς σώσει. Ἐσεῖς εἶστε ἀπό τή φύση σας Θεοί. Αὐτό πιστεύει καί ἡ γιόγκα καί οἱ ποικιλώνυμες ὁμάδες τῆς λεγομένης Νέας Ἐποχῆς. 

Ὁ ἀσκούμενος στή γιόγκα καί στόν διαλογισμό τί κάνει; Βλέποντας μέσα του, ἀνακαλύπτει-ὑποτίθεται-τόν θεϊκό ἑαυτό του καί αὐτοθαυμάζεται. Πιστεύει ὅτι εἶναι θεός ὁ ἴδιος ἀπό τήν φύση του. Αὐτό μέ τά κριτήρια τά ὀρθόδοξα, τά πατερικά, δέν εἶναι "φώτιση", ἀλλά εἶναι ὁ ἔσχατος σκοτασμός τοῦ νοῦ καί τῆς καρδιᾶς κι ἡ ἔσχατη πλάνη. 

Ὁ ὀρθόδοξος Χριστιανός, ὁ ὁποῖος ἐπιδίδεται στήν προσευχή, σκάβει μέσα του καί φωτιζόμενος ἀπό τήν χάρη τοῦ Θεοῦ βλέπει τήν ἀμαυρωθεῖσα εἰκόνα τοῦ Θεοῦ μέσα του καί αὐτό τόν ὠθεῖ στό νά μετανοεῖ. Καί μέ τή μετάνοια, μέ τά δάκρυα, μέ τήν συντριβή, μέ τήν ἐξομολόγηση καί μέ τήν Μυστηριακή ζωή προσπαθεῖ αὐτήν τήν ἀμαυρωθεῖσα εἰκόνα νά τήν φέρει στό πρότερον κάλλος. Καταλάβατε; Καί αὐτή ἡ ἐργασία εἶναι πού, μέσα ἀπό τή μετάνοια καί τήν συντριβή, τοῦ δίνει πραγματική χαρά. 

Ὁ Ὀρθόδοξος πιστός πού ἀγωνίζεται φιλότιμα μέσα στήν Ἐκκλησία θεωρεῖ ὅτι ὅ,τι καταφέρνει τό καταφέρνει ὄχι μέ τίς δικές του δυνάμεις ἀλλά μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ. Ἐνῶ ἀντίθετα ὁ ὀπαδός τῆς γιόγκα καί τοῦ διαλογισμοῦ αὐτοθαυμάζεται ὡς θεός κατά φύσιν. Δέν εἴμαστε θεοί ἀπό τήν φύση μας, εἴμαστε χῶμα, πηλός, εἴμαστε κτιστοί, εἴμαστε δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεός, ὅμως, ἡ Ἁγία Τριάδα: ὁ Πατήρ, ὁ Υἱός καί τό Ἅγιον Πνεῦμα, λόγῳ τῆς ἄπειρης ἀγάπης Του γιά τόν ἄνθρωπο, μᾶς δίνει ὅλα αὐτά τά χαρίσματα καί τά δῶρα. Ὑπάρχει, λοιπόν, τεράστια διαφορά, μεταξύ τοῦ ἑνός καί τοῦ ἄλλου. Δέν εἶναι καθόλου τό ἴδιο. 

Αὐτοί προσπαθοῦν νά βροῦν ὁμοιότητες ἐξωτερικές, τελείως ἐπιφανειακές. Τίς ὑπερτονίζουν καί λένε ὅτι, τάχα, προσευχή καί διαλογισμός εἶναι τό ἴδιο πράγμα. Ἐνῶ εἶναι ἀκριβῶς τό ἀντίθετο. Ὁ διαλογιμός εἶναι ἐγωκεντιρκό βραχυκύκλωμα, ἐνῶ ἡ Ὀρθόδοξη προσευχή εἶναι ἔξοδος ἀπό τό ἐγώ μας πρός τό Ἐσύ τοῦ Θεοῦ. Εἶναι διαπροσωπική σχέση ἀγάπης. Οἱ ὁμοιότητες, ὅπως εἶπα, εἶναι ἐξωτερικές καί ἐπιφανειακές. 

Στή νοερά προσευχή μπορεῖ κάποιος, ἄς ποῦμε, νά προσέχει καί τήν ἀναπνοή. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι βοηθάει στή συγκέντρωση τοῦ νοῦ, ἀλλά αὐτό εἶναι τελείως ἐξωτερικό. Σημασία ἔχει ποιόν ἐπικαλεῖται κανείς! Αὐτό εἶναι τό σημαντικό. Ἄλλο εἶναι τό νά ἐπικαλεῖσαι τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, τόν Ἀληθινό Θεό, στήν προσευχή καί ἄλλο εἶναι νά ἐπικαλεῖσαι στόν διαλογισμό τά δαιμόνια μέ τά μάντραμς! Στή μία περίπτωση ἁγιάζεσαι καί φωτίζεσαι καί στήν ἄλλη περίπτωση πού ἐπικαλεῖσαι τούς ψεύτικους θεούς, τούς δαίμονες, παραχωρεῖς δικαιώματα στόν πονηρό καί σταδιακά δαιμονίζεσαι.

Καί γιά νά ἔρθουμε καί στίς λεγόμενες ἐναλλακτικές θεραπεῖες.

Εἶπα ὅτι στή γιόγκα καί στόν διαλογισμό προσπαθοῦν νά χρησιμοποιήσουν αὐτήν τήν "ἐνέργεια", γιά νά φθάσουν στήν "αὐτοπραγμάτωση", ὅπως τήν λένε. Δηλαδή, στό νά συνειδητοποιήσουν τήν θεϊκή τους φύση, πού αὐτό εἶναι ὄχι φωτισμός, ἀλλά σκοτισμός καί πλάνη. Στίς "ἐναλλακτικές θεραπεῖες" προσπαθοῦν αὐτήν τήν ἴδια "ἐνέργεια", "πράνα" τῶν Ἰνδουιστῶν ἤ "τσί" τῶν Κινέζων, νά τή χρησιμοποιήσουν γιά θεραπεία. 

Ὅσον ἀφορᾶ τόν ὅρο "ἐναλλακτικές θεραπεῖες", ὅπως εἶναι ἡ ὁμοιοπαθητική, ἡ πιό γνωστή ἀπ' αὐτές: ἀλλά καί ἄλλες ὅπως τό ρέικι, ὁ βελονισμός κ.ἄ., κατ' ἀρχήν ὁ ὅρος αὐτός δέν εἶναι ὁ καλύτερος, διότι ὅταν λέμε ἐναλλακτικές θεραπεῖες σημαίνει ὅτι τίς νομιμοποιοῦμε. Σύμφωνα μέ τόν Ἰατρικό Σύλλογο Ἀθηνῶν, δέν πρέπει νά χρησιμοποιοῦμε τόν ὅρο "ἐναλλακτικές θεραπεῖες", ἀλλά τόν ὅρο "ἀνορθόδοξες θεραπευτικές μέθοδοι", τό ὁποῖο σημαίνει ὅτι δέν τίς νομιμοποιοῦμε! Εἶναι ἀνορθόδοξες, δέν εἶναι κατοχυρωμένες ἐπιστημονικά! Ὁ Ἰατρικός Σύλλογος μιλάει ἀπό πλευρᾶς ἐπιστημονικῆς. 

Ἐμεῖς προτιμοῦμε τόν ὅρο "Ἰατρική τῆς λεγομένης Νέας Ἐποχῆς". Τό θέμα τῶν λεγομένων "ἐναλλακτικῶν" τό βλέπει κανείς καί ἐπιστημονικά, ἰατρικά, τό βλέπει καί πνευματικά, διότι ἔχει κυρίως πνευματική βάση. Διότι, ἐάν θά δεῖ κανείς τά θεμέλεια αὐτῶν τῶν λεγομένων "ἐναλλακτικῶν θεραπειῶν", εἰδικά στήν ὁμοιοπαθητική, καί τί δέν διαβάζει κανείς ἐκεῖ: γιά "πράνα", γιά "τσάκρας", γιά "συντονισμούς" καί ἄλλα πολλά ἀνατολίτικα...Μποροῦμε νά ποῦμε περισσότερα, εἰδικά γιά τήν ὁμοιοπαθητική, ἐπειδή εἶναι ἡ πιό διαδεδομένη, ἀλλά καί ἐπειδή πηγαίνουν ἐκεῖ καί Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. Ἡ βάση τῆς Ὁμοιοπαθητικῆς καί τῶν ἄλλων μορφῶν τῆς "Ἰατρικῆς τῆς λεγομένης Νέας Ἐποχῆς" εἶναι ὅτι ἡ ἀρρώστεια ὀφείλεται σέ μπλοκάρισμα τῆς ἐνέργειας. Αὐτή εἶναι ἡ βάση τῆς θεωρίας. Ἀρρώστεια σημαίνει: μπλοκάρισμα ἐνέργειας καί θεραπεία σημαίνει: ξεμπλοκάρισμα. 

Ἡ κάθε μία μέθοδος προτείνει τόν δικό της τρόπο τοῦ "ξεμπλοκαρίσματος". Ἡ ὁμοιοπαθητική λέει ὅτι τό "ξεμπλοκάρισμα" θά τό κάνουμε μέ τό δυναμοποιημένο ὁμοιοπαθητικό φάρμακο, ἔτσι τό ὀνομάζουν. Οἱ βελονιστές λένε ὅτι θά τό κάνουμε μέ τίς βελόνες, οἱ θεραπευτές ρέικι, πιό προχωρημένοι αὐτοί..., ἐντός εἰσαγωγικῶν, λένε ὅτι δέν χρειάζονται οὔτε χάπια, οὔτε βελόνες! Ὁ θεραπευτής πλησιάζει τά χέρια του χωρίς νά τά ἀκουμπάει στόν ἀσθενή καί ὁ θεραπευτής ὄντας ἕνα μέντιουμ, ἕνα διάμεσο δηλαδή μεταξύ τῆς συμπαντικῆς ἐνέργειας, τῆς "πράνας", καί τοῦ ἀσθενοῦς, ξεμπλοκάρει τήν ἐνέργειά του πνευματικῷ τῷ τρόπῳ. Δέν χρειάζονται, λέει, οὔτε βελόνες, οὔτε χάπια, οὔτε τίποτε. 

Μέ βάση αὐτά ποῦ εἶπα ἤδη, τό ρέικι, οἱ λεγόμενες βιοενεργειακές θεραπεῖες, εἶναι ξεκάθαρα ἀποκρυφιστικές, διότι ἔχουν καί βαθμούς μύησης. Μάστερ ρέικι πρώτου βαθμοῦ, δευτέρου βαθμοῦ, τρίτου βαθμοῦ. Ὁπότε γιά τό θέμα τοῦ ρέικι καί τῶν βιοενεργειακῶν θεραπειῶν μποροῦμε νά ποῦμε ξεκάθαρα, καί πρέπει νά τό ποῦμε, ὅτι αὐτά εἶναι ἀντίθετα καί ἀσυμβίβαστα μέ τήν ὀρθόδοξη πίστη μας. Γιά τά ἄλλα, στόν βαθμό πού ὑπάρχει πνευματική θεμελίωση, παρμένη ἀπό τόν χῶρο τῶν ἀπωανατολικῶν θρησκειῶν, Ἰνδουϊσμοῦ, Βουδισμοῦ ἤ ὑπάρχουν προεκτάσεις σοβαρές σ' αὐτούς τούς χώρους, τότε καί ἐκεῖ τίθεται θέμα ἀσυμβατότητος μέ τήν Ὀρθόδοξη Πίστη μας. Π.χ. εἶπα γιά τήν ὁμοιοπαθητική καί βλέπει κάποιος στούς ἐπιφανέστερους δασκάλους ὁμοιοπαθητικῆς, ἀπό τόν ἱδρυτή της τόν Χάννεμαν, μέχρι τόν σημερινό θεωρούμενο κορυφαῖο τόν κ. Γιῶργο Βυθούλκα, βλέπει κανείς στά βιβλία τους πάμπολλες ἀναφορές σέ ὅλα αὐτά τά ἀπωανατολίτικα. Γιά "πράνα", γιά "τσάκρας", ...τά ὁποῖα εἶναι τά ὑποτιθέμενα "ἐνεργειακά κέντρα", γιά "συντονισμούς", γιά τό ὅτι θεραπεύεται ὅχι τό φυσικό σῶμα ἀλλά τό ἐνεργειακό σῶμα, τό ὁποῖο σημαίνει ὅτι ἐκτός ἀπό τό φυσικό σῶμα ἔχουμε κι ἄλλα σώματα. Αὐτό οὔτε ἡ ἐπιστήμη τῆς Ἰατρικῆς τό δέχεται, οὔτε καί ἡ Ὀρθόδοξη Διδασκαλία μας λέει γιά ἄλλα σώματα. 

Ποιά εἶναι αὐτά τά ἄλλα σώματα; Ὁ ἀποκρυφισμός λέει γιά "ἄλλα σώματα": αἰθερικό σῶμα κ.λ.π. Καί τελικά, ἡ ὁμοιοπαθητική γίνεται ἕνα σύστημα αὐτοπραγμάτωσης κι αὐτοσωτηρίας, ὅπως ἀναλύει ὡραῖα κι ὁ μακαριστός πατήρ Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος, ὁ ὁποῖος ἦταν αὐθεντία στά θέματα ἀντιμετωπίσεως τῶν συγχρόνων αἱρέσεων καί ὁμολογητής τῆς Ὀρθοδοξίας. Καί πράγματι, ὅπως διαβάζουμε στά δικά τους τά βιβλία, ἡ "νέα ἐκπαίδευση" καί ἡ "νέα Ἰατρική", αὐτή πού προτείνουν, εἶναι, λένε, ἡ συνταγή σωτηρίας γιά νά λύσει ὁ ἄνθρωπος τοῦ σήμερα τά προβλήματά του. 

Ἄρα λοιπόν, δέ μιλᾶμε γιά ἕνα σύστημα ἰατρικό, θεραπείας, ἀλλά μιλᾶμε γιά πνευματικό σύστημα. Νά ποῦμε ὅμως δυό λόγια γιά τό δυναμοποιημένο ὁμοιοπαθητικό φάρμακο, γιά νά πληροφορηθοῦν καί οἱ ἄνθρωποι πού δέν ξέρουν. Παίρνουν ἕνα μέρος δραστικῆς οὐσίας, τό διαλύουν μέ δέκα μέρη νεροῦ ἤ ἀλκοόλης καί τό ταρακουνοῦν. Ἀπό τό διάλυμα παίρνουν ἕνα μέρος, τό διαλύουν πάλι μέ δέκα μέρη νεροῦ ἤ ἀλκοόλης, τό ταρακουνοῦν κ.ο.κ. μέχρι τρεῖς καί εἴκοσι καί τριάντα φορές καί παραπάνω. Μέ βάση τό νόμο τοῦ Avogadro, μετά τήν δεκάτη διάλυση, δέν ὑπάρχει οὔτε ἕνα μόριο τῆς ἀρχικῆς δραστικῆς οὐσίας στό διάλυμα. Εἶναι "νεράκι κοπανιστό". Αὐτό τό δέχονται καί οἱ ἴδιοι ὅτι δέν ὑπάρχει τίποτε, καί παρόλ' αὐτά ἰσχυρίζονται ὅτι θεραπεύει, τή στιγμή πού δέν ἔχει τίποτε τό φάρμακο. Καί λένε ὅτι δρᾶ ἐνεργειακά. 

Τί θά πεῖ "ἐνεργειακά"; Ἐδῶ ἀνοίγει ἡ πόρτα γιά τά μεταφυσικά παράδοξα τῆς ὁμοιοπαθητικῆς! Ὅτι θεραπεύει ὄχι τό φυσικό σῶμα, ἀλλά τό "ἐνεργειακό" σῶμα καί μετά ἀπό τό "ἐνεργειακό" θεραπεύεται καί τό φυσικό κι ἄντε τώρα νά βρεῖς ἄκρη...Καί ἰσχυρίζονται καί τό ἑξῆς ἐξωφρενικό, ὅτι μέ τό δυναμοποιημένο ὁμοιοπαθητικό φάρμακο θεραπεύουν ἀκόμη καί τά πάθη τῆς ψυχῆς: τή ζήλεια, τόν θυμό, τήν ὀργή, τά σαρκικά πάθη. Τά θεραπεύουν μέ τό δυναμοποιημένο ὁμοιοπαθητικό φάρμακο. Ἐδῶ θά πρέπει νά προβληματιστοῦν σοβαρά ὅσοι ὁμοιοπαθητικοί αὐτοπροσδιορίζονται ὡς Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι, διότι οὐσιαστικά μ' αὐτόν τόν ἰσχυρισμό ἀκυρώνουν τό Μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας καί τήν διακονία τῶν Πνευματικῶν! 

Δηλαδή, κάποιος ὁ ὁποῖος πιστεύει στήν ὁμοιοπαθητική, καί συγχρόνως δηλώνει καί Χριστιανός, δέν ἔχει λόγο νά πάει στόν Πνευματικό καί νά πεῖ· Πάτερ μου ὀργίστηκα, θύμωσα, ζήλεψα, ἔχω ἐγωισμό, εἶμαι θυμώδης, ἔχω σαρκικά πάθη πού μ' ἐνοχλοῦν κ.λ.π.. Δέν ἔχει λόγο νά τά πεῖ αὐτά στόν Πνευματικό. Θά πάει στόν ὁμοιοπαθητικό γιατρό καί θά τοῦ πεῖ ὅλα αὐτά καί αὐτός μέ βάση τό ἱστορικό, πού θά πάρει, τό ὁποῖο ὁ κ.Γιῶργος Βυθούλκας τό χαρακτηρίζει ὡς συγγενικό μέ τήν ἐξομολόγηση, θά τοῦ δώσει τό κατάλληλο φάρμακο! Ὁπότε παίρνοντας ἕνα σκονάκι θά ἀπαλλαγεῖ ἀπό τόν ἐγωισμό, ἀπό τήν ζήλεια, ἀπό τά σαρκικά πάθη, ἀπ' ὅλα... 

Ἔ, λοιπόν αὐτά εἶναι δυνατόν νά συμβιβαστοῦν μέ τήν Ὀρθόδοξη Χριστιανική Πίστη; Ἀναιρεῖται οὐσιαστικά τό Μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας καί ἡ Ἱερωσύνη καί ἡ διακονία τῶν Πνευματικῶν. Δέν τά ἀντιλαμβάνονται αὐτά; Φθάνουν στό σημεῖο νά λένε ὅτι ἡ ὁμοιοπαθητική θεραπεία μπορεῖ νά ἐξαλείψει καί τό κάρμα ἀπό προηγούμενες ζωές!...

Τό κάρμα καί ἡ μετενσάρκωση εἶναι πλάνες 100% καί εἶναι πίστεις τῶν ἀπωανατολικῶν θρησκειῶν καί τοῦ ἀποκρυφισμοῦ. Εἶναι ἡ πλανεμένη πίστη ὅτι μετά ἀπ' τόν θάνατο ἡ ψυχή μπαίνει σ' ἕνα ἄλλο σῶμα. Τό ποῦ θά μπεῖ ἐξαρτᾶται ἀπό τό κάρμα, δηλαδή ἀπό τήν ἐνέργεια πού συσσωρεύει καθώς ζεῖ. Αὐτή εἶναι σέ γενικές γραμμές ἡ πνευματική διάσταση τῆς ὀμοιοπαθητικῆς, ἡ θεμελίωση καί οἱ προεκτάσεις. 

Κι ἐπαναλαμβάνω ὅτι ὅλα αὐτά δέν εἶναι κάποιων περιθωριακῶν ὁμοιοπαθητικῶν, ἀλλά εἶναι τῶν ἐπιφανεστάτων ἀπό τόν ἱδρυτή τόν Samuel Hahnemann μέχρι τόν θεωρούμενο σήμερα κορυφαῖο τόν κ. Γιῶργο Βυθούλκα. Kάποιοι Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι πού ἀσκοῦν τήν ὁμοιοπαθητική, λένε ὅτι ἐμεῖς δέν τά δεχόμαστε αὐτά. Ἔ, τότε νά διαχωρίσουν τή θέση τους καί νά ποῦν ὅτι αὐτά πού εἶναι ἀσυμβίβαστα μέ τήν Ὀρθόδοξη Πίστη τά ἀπορρίπτουν καί μετά τήν ἀπόρριψή αὐτῶν τῶν θεμελίων, τῶν ἀπωανατολίτικων, νά μᾶς ποῦν πλέον: ἡ δική τους ὁμοιοπαθητική ποῦ βασίζεται; 

Ἀλλά δέν ὑπάρχει ἄλλη ὁμοιοπαθητική. Μία εἶναι ἡ ὁμοιοπαθητική, αὐτή πού ἔφτιαξε καί προσδιόρισε τίς ἀρχές της ὁ Samuel Hahnemann. Χρειάζεται λοιπόν ἐνημέρωση. Ἐπειδή ζοῦμε στήν ἐποχή τῆς συγχύσεως καί τῆς πλάνης χωρίς φόβο καί πάθος νά λέμε τήν ἀλήθεια πρός ἐνημέρωσιν. Τό τί θά κάνει ὁ καθένας, εἶναι ὑπεύθυνος ὁ ἴδιος. Ἀλλά ἡ Ἐκκλησία δέν μπορεῖ νά χαϊδεύει τ' αὐτιά, οὔτε καί νά λέει στούς ἀνθρώπους ψεύτικα πράγματα. Πρέπει νά τούς πεῖ μέ ἀγάπη, ὅπως ἔλεγε ὁ Ἅγιος Γέροντας Παΐσιος ὡραῖα· μέ πόνο καί ἀγάπη, νά πεῖ, στούς ἀνθρώπους τήν ἀλήθεια!

Ἄς φύγουμε ὅμως ἀπό τό Ρέικι καί τήν Ὁμοιοπαθητική καί ἄς πᾶμε καί στό Φένγκ Σούι καί στίς "πολεμικές τέχνες τῆς Ἀνατολῆς", πού ἀναφέρατε ἐπίσης στήν ἐρώτησή σας.

Τό Φένγκ Σούι εἶναι, ὅπως λένε ὅσοι πιστεύουν σ' αὐτό, ἡ ρύθμιση τῆς μεταφυσικῆς αὐτῆς ἐνέργειας, τῆς "πράνα", σ' ἕνα χῶρο, ὥστε νά πηγαίνουν καλά οἱ δουλειές, οἱ ἐπαγγελματικές καί ἄλλες σχέσεις κ.ο.κ. Εἶναι ἡ ἴδια βασική παραδοχή γιά τήν "πράνα", πού λέγαμε καθώς μιλήσαμε γιά γιόγκα καί ὁμοιοπαθητική. Ἐδῶ τίθεται τό ἑξῆς ἁπλό ἐρώτημα: οἱ Ἰνδοί, πού γνωρίζουν τό Φένγκ Σούι ἐδῶ καί δυό καί τρεῖς χιλιάδες χρόνια, ἔγιναν οἰ ἴδιοι εὐτυχισμένοι καί ἐπιτυχημένοι μέ τή ρύθμιση τῆς "πράνα", καί ἦρθαν τώρα νά κάνουν καί ἐμᾶς εὐτυχισμένους καί ἐπιτυχημένους;

Καί γιά νά πᾶμε καί στίς λεγόμενες πολεμικές τέχενς τῆς Ἀνατολῆς, Κούνγκ Φού καί ἄλλα παρόμοια. Καί ἐδῶ ἡ βασική ἰδέα εἶναι ἡ ἴδια. Πῶς θά χρησιμοποιήσουν τήν "πράνα" ἤ "τσί" στά κινέζικα. Σέ κάποιες ἄλλες σχολές ὑπάρχει ἀγαλματίδιο τοῦ Βούδδα στό ὁποῖο ὑποκλίνονται. Πάντως ὅλοι οἱ ἀσκούμενοι ὑποκλίνονται στόν δάσκαλο. Ὅπως βλέπετε καί ἐδῶ ὑπάρχει πρόβλημα. Τό ἐρώτημα εἶναι ἐάν μπορεῖ νά γίνει διδασκαλία αὐτῶν τῶν πολεμικῶν τεχνῶν χωρίς αὐτό τό ἀνατολίτικο πνευματικό ὑπόβαθρο. Ἐδῶ παίζει ρόλο καί ὁ δάσκαλος, ἐάν, δηλαδή, θά προχωρήσει στά βαθύτερα. Αὐτό ἰσχύει ἰδιαίτερα στίς μέρες μας, ὁπότε ἔγιναν μόδα καί οἱ "πολεμικές τέχνες τῆς Ἀνατολῆς", ὅπως καί ἡ γιόγκα καί προσφέρονται σέ ὅλα σχεδόν τά γυμναστήρια, ὑποτίθεται ὡς γυμναστική. Ἡ γιόγκα, ὅπως ἀναλύσαμε, σίγουρα εἶναι κάτι ἄλλο καί ὄχι γυμναστική. Οἱ πολεμικές τέχνες, ἄν θά πᾶνε καί στό πνευματικό μέρος καί πόση βαρύτητα θά δώσουν σ' αὐτό, ἐξαρτᾶται ἀπό πολλούς παράγοντες. Κυρίως ἀπό τήν συγκεκριμένη σχολή, ἤ "στύλ", ὅπως τό λένε, ἀπό τόν δάσκαλο, ἀλλά καί ἀπό τούς μαθητές.

Ὅλα αὐτά "πωλοῦνται" στό "σούπερ μάρκετ", ὅπως λέγεται ἀπό κάποιον ξένο τῶν συγχρόνων αἱρέσεων, ὁ ὁποῖος χρησιμοποίησε ὡραῖα τόν ὅρο: "σούπερ μάρκετ θρησκεία", "ὑπεραγορά θρησκεία". Λοιπόν, εἶναι σούπερ μάρκετ. Εἶναι μπίζνες. Στήν τελική ἀνάλυση οἱ ἄνθρωποι βγάζουν χρήματα καί ἐνῶ αὐτοί οἱ γκουρού πού πουλᾶνε αὐτά τά ψεύτικα προϊόντα εἶναι κατά κανόνα ἀνέντιμοι. Σέ σπάνιες στιγμές εἰλικρίνειας, λένε τήν ἀλήθεια. Καί μιά τέτοια στιγμή εἰλικρίνειας ἦταν ὅταν κάποιος εἶπε σ' ἕναν δυτικό: ναί, λέει, τί θέλετε; Παίρνουμε πίσω τό αἷμα πού μᾶς πήρατε μέ τήν ἀποικιοκρατία. Δηλαδή γιά αὐτά πού μᾶς ἐκμεταλλευτήκατε, γιά αὐτά πού μᾶς ρουφήξατε τό αἷμα μέ τήν ἀποικιοκρατία, τώρα κι ἐμεῖς παίρνουμε πίσω τό αἶμα τό δικό μας. Τά παιδιά τά δικά σας χάνονται στά Ἰμαλάια καί στό Νεπάλ καί στό Θιβέτ καί μαζεύουμε καί τά χρήματά σας, ὁπότε τώρα εἶναι ἡ ρεβάνς ἡ δική μας!

--------------------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Στηρίξτε......

  • Η σαλάτα του Νεοέλληνα - Δεν θέλω να μπω στο γαϊτανάκι του πολέμου που (για ακόμα μια φορά σε αυτή τη χώρα) έχει ξεσπάσει σχετικά με την επικείμενη συμφωνία των Πρεσπών, μα δεν μπο...
    Πριν από 5 χρόνια