ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Τετάρτη 11 Ιουλίου 2012

Κατά Ματθαίον - Κεφάλαιο 21


(Νικόλαος Σωτηρόπουλος)
Ο βασιλεύς Χριστός επί πώλου όνου!
21Και όταν πλησίασαν στα Ιεροσόλυμα και ήλθαν στη Βηθσφαγή, κοντά στο Όρος των Ελαιών, τότε ο Ιησούς απέστειλε δύο μαθητάς 2 λέγοντας σ' αυτούς: «Πηγαίνετε στο απέναντί σας χωριό και αμέσως θα βρήτε μία όνο δεμένη και ένα πουλάρι μαζί της. Λύσετε, και φέρετε σε μένα.

3 Και αν κανείς σάς πη τίποτε, θα του πήτε, "Ο Κύριος τα χρειάζεται, και θα τα επιστρέψη αμέσως"». 4 Με όλο δε αυτό, που έγινε, εκπληρώθηκε ο λόγος, που ελέχθη δια μέσου του προφήτου: 5 Να ειπήτε στη θυγατέρα Σιών (Ιερουσαλήμ), Ιδού ο Βασιλεύς σου έρχεται σε σένα ταπεινός και καθισμένος πάνω σ' ένα όνο, μάλιστα πουλάρι, αρσενικό τέκνο όνου. 6 Πήγαν δε οι μαθηταί, και αφού έκαναν όπως τους διέταξε ο Ιησούς, 7 έφεραν την όνο και το πουλάρι, και έθεσαν επάνω τους τα ενδύματά τους, και κάθησε επάνω σ' αυτά (δηλαδή στα ενδύματα).

Η θριαμβευτική είσοδος του Χριστού στα Ιεροσόλυμα
8 Οι δε περισσότεροι από το πλήθος έστρωσαν τα ενδύματά τους στο δρόμο, άλλοι δε έκοβαν κλάδους από τα δένδρα και έστρωναν στο δρόμο. 9 Τα δε πλήθη, που προπορεύονταν και ακολουθούσαν, φώναζαν δυνατά λέγοντας: Δόξα στον Υιό Δαβίδ! Ευλογημένος ο ερχόμενος εκ μέρους του Κυρίου. Δόξα στον Ύψιστο! 10 Και όταν μπήκε στα Ιεροσόλυμα, σείσθηκε όλη η πόλι και έλεγε: «Ποιος είναι αυτός;». 11 Τα δε πλήθη έλεγαν: «Αυτός είναι ο Ιησούς ο προφήτης από τη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας».

Η εκδίωξι των εμπόρων από τον περίβολο του ναού
12 Μπήκε δε ο Ιησούς στον περίβολο του ναού του Θεού, και έδιωξε όλους, όσοι πωλούσαν και όσοι αγόραζαν σ' αυτό το χώρο, και τα τραπέζια των αργυραμοιβών ανέτρεψε, καθώς και τα καθίσματα των πωλητών των περιστεριών. 13 Και τους είπε: «Είναι γραμμένο, "Ο οίκος μου θα είναι οίκος προσευχής· άλλα σεις τον κάνατε σπήλαιο ληστών"». 14 Ήλθαν δε σ' αυτόν κουτσοί και τυφλοί στον περίβολο του ναού και τους θεράπευσε. 15 Όταν δε οι αρχιερείς και οι γραμματείς είδαν τα θαύματα που έκανε, και τα παιδιά να φωνάζουν δυνατά στον περίβολο του ναού και να λέγουν, «Δόξα στον Υιό Δαβίδ», αγανάκτησαν 16 και του είπαν: «Ακούς τί λένε αυτοί;». Ο δε Ιησούς τους λέγει: «Ναι! Δεν διαβάσατε ποτέ, "Από το στόμα παιδιών, που είναι νήπια και θηλάζουν, έβγαλες τέλειον ύμνο";». 17 Και τους άφησε και βγήκε έξω από την πόλι, στη Βηθανία, και διανυκτέρευσε εκεί.

Ο Χριστός ξεραίνει την άκαρπη συκιά. Η δύναμι της πίστεως
18 Και το πρωί επιστρέφοντας στην πόλι πείνασε. 19 Και όταν είδε μία συκιά στο δρόμο, ήλθε σ' αυτή, αλλά δεν βρήκε τίποτε σ' αυτή, παρά φύλλα μόνο, και λέγει σ' αυτή: «Να μη γίνη πλέον από σένα καρπός ποτέ». Και ξεράθηκε αυτοστιγμεί η συκιά. 20 Και όταν το είδαν οι μαθηταί, θαύμασαν και είπαν: «Πώς αυτοστιγμεί ξεράθηκε η συκιά;». 21 Αποκρίθηκε δε ο Ιησούς και τους είπε: «Αληθινά σάς λέγω, αν έχετε πίστι και δεν αμφιβάλετε, όχι μόνο το θαύμα της συκιάς θα κάνετε, αλλά, και αν ακόμη πήτε σ' αυτό το όρος, "Σήκω και πέσε στη θάλασσα", θα γίνη. 22 Και όλα, όσα θα ζητήσετε στην προσευχή με πίστι, θα τα λάβετε».

Ερώτησι Ιουδαίων για την εξουσία του Ιησού και αντερώτησι του Ιησού
23 Και όταν ήλθε στον περίβολο του ναού, τον πλησίασαν, καθ' ον χρόνον δίδασκε, οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού και είπαν: «Με ποιά εξουσία κάνεις αυτά, και ποιος σού έδωσε αυτή την εξουσία;». 24 Αποκρίθηκε δε ο Ιησούς και τους είπε: «Θα σας ρωτήσω και εγώ για ένα πράγμα, και αν μου απαντήσετε γι' αυτό, και εγώ θα σας πω με ποιά εξουσία κάνω αυτά. 25 Το βάπτισμα του Ιωάννου από πού ήταν, από το Θεό ή από τους ανθρώπους;». Αυτοί δε συζητούσαν μεταξύ τους και έλεγαν: «Εάν πούμε, "Από το Θεό", θα μας πη, "Γιατί τότε δεν πιστεύσατε σ' αυτόν;". 26 Εάν δε πούμε, "Από τους ανθρώπους", φοβούμεθα το λαό. Διότι όλοι θεωρούν τον Ιωάννη προφήτη». 27 Έτσι αποκρίθηκαν στον Ιησού και είπαν: «Δεν ξέρουμε». Τους είπε και αυτός: «Ούτε εγώ σας λέγω με ποιά εξουσία κάνω αυτά».

Η παραβολή των δύο υιών
28 «Τί δε νομίζετε (γι' αυτο που θα σας πω); Κάποιος άνθρωπος είχε δύο υιούς, και πήγε στον πρώτο και είπε: "Παιδί μου, πήγαινε σήμερα να εργασθής στο αμπέλι μου". 29 Αυτός δε αποκρίθηκε και είπε: "Δεν θέλω". Αλλ' ύστερα μετανόησε και πήγε. 30 Επίσης (ο πατέρας) πήγε στον δεύτερο και είπε το ίδιο. Αυτός δε αποκρίθηκε και είπε: "Μάλιστα, κύριε", αλλά δεν πήγε. 31 Ποιός από τους δύο έκανε το θέλημα του πατέρα;». Του λέγουν: «Ο πρώτος». Τους λέγει ο Ιησούς: «Αληθινά σας λέγω, ότι οι τελώνες και οι πόρνες προπορεύονται από σας για τη βασιλεία του Θεού. 32 Διότι ήλθε ο Ιωάννης προς εσάς βαδίζοντας δρόμο αγιωσύνης, και όμως δεν πιστεύσατε σ' αυτόν, ενώ οι τελώνες και οι πόρνες πίστευσαν σ' αυτόν. Σεις επίσης, αν και είδατε (το παράδειγμα των τελωνών και των πορνών), ούτε ύστερα μετανοήσατε για να πιστεύσετε σ' αυτόν».

Η παραβολή των κακών γεωργών του αμπελώνος
33 «Άλλη παραβολή ακούσετε: Ήταν κάποιος άνθρωπος νοικοκύρης, ο οποίος φύτευσε αμπέλι, και το περίφραξε, και έσκαψε και έκανε σ' αυτό πατητήρι, και έκτισε πύργο, και το νοίκιασε σε γεωργούς, και έφυγε σε άλλο τόπο. 34 Όταν δε πλησίασε ο καιρός της εσοδείας, απέστειλε τους δούλους του προς τους γεωργούς, για να πάρουν το μερίδιό του από τους καρπούς. 35 Αλλ' οι γεωργοί έπιασαν τους δούλους του, και άλλον μεν κτύπησαν, άλλον δε φόνευσαν, και άλλον λιθοβόλησαν. 36 Πάλι απέστειλε άλλους δούλους, περισσοτέρους από τους πρώτους, αλλ' έκαναν σ' αυτούς τα ίδια. 37 Ύστερα δε απέστειλε προς αυτούς τον υιό του λέγοντας: "Θα σεβασθούν τον υιό μου". 38 Αλλ' οι γεωργοί, όταν είδαν τον υιό, είπαν μεταξύ τους: "Αυτός είναι ο κληρονόμος. Εμπρός να τον σκοτώσωμε, και να αρπάξωμε την κληρονομία του". 39 Και τον έπιασαν, και τον έβγαλαν έξω από το αμπέλι, και τον σκότωσαν. 40 Όταν λοιπόν έλθη ο ιδιοκτήτης του αμπελιού, τί θα κάνη στους γεωργούς εκείνους;». 41 Του λέγουν: «Σαν κακούς με κακό τρόπο θα τους εξοντώση, και το αμπέλι θα ενοικιάση σε άλλους γεωργούς, οι οποίοι θα του δώσουν τους οφειλομένους καρπούς στον καιρό τους». 42 Τους λέγει ο Ιησούς: «Δεν διαβάσατε ποτέ στις Γραφές, "Ο λίθος, τον οποίον απέρριψαν οι οικοδόμοι, αυτός έγινε ακρογωνιαίος λίθος· από τον Κύριο έγινε αυτό, και είναι θαυμαστό στα μάτια μας"; 43 Γι' αυτό σας λέγω, ότι θ' αφαιρεθή από σας η βασιλεία του Θεού, και θα δοθή σε έθνος, που κάνει τους καρπούς της. 44 Όποιος δε πέση επάνω σ' αυτό το λίθο, θα συντριβή· και σ' όποιον θα πέση επάνω (αυτός ο λίθος), θα τον κάνη σκόνη». 45 Όταν δε άκουσαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι τις παραβολές του, κατάλαβαν, ότι τις είπε γι' αυτούς. 46 Και ενώ ήθελαν να τον συλλάβουν, φοβήθηκαν τα πλήθη του λαού, επειδή τον θεωρούσαν προφήτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Στηρίξτε......

  • Η σαλάτα του Νεοέλληνα - Δεν θέλω να μπω στο γαϊτανάκι του πολέμου που (για ακόμα μια φορά σε αυτή τη χώρα) έχει ξεσπάσει σχετικά με την επικείμενη συμφωνία των Πρεσπών, μα δεν μπο...
    Πριν από 5 χρόνια