ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Σάββατο 26 Ιουλίου 2014

"Σάν ποιηματάκι να λέτε: «Ο Παπισμός είναι αίρεση και ο Οικουμενισμός παναίρεση»!

 
(Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως, Ιερεμίας)

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως,
Χαίρετε καί ὑγιαίνετε!

1. Δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε ὅτι εἴμαστε βασπισμένοι στήν ἅγια Κολυμβήθρα καί μπήκαμε ἔτσι στήν Οἰκογένεια τοῦ Θεοῦ πού λέγεται «Ἐκκλησία». Ἐμεῖς οἱ βαπτισμένοι, τόν Θεό δέν τόν ἔχουμε ἁπλᾶ δημιουργό, ἀλλά τόν ἔχουμε Πατέρα, τόν ἔχουμε τόν πιό κοντινό συγγενῆ μας! Εἴμαστε χριστιανοί, βαπτισμένοι καί μυρωμένοι, ἔχουμε τήν σφραγίδα τοῦ Θεοῦ ἐπάνω μας. Ἀνήκουμε στόν Θεό καί στήν Μία, τήν ἀληθινή Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία Του. 


2. Ἀλλά πρέπει ὄχι μόνο νά λεγόμαστε, ἀλλά καί νά ζοῦμε σάν χριστιανοί. Πρέπει νά ζοῦμε κατά τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, κατά τίς ἐντολές τοῦ Χριστοῦ μας, πού εἶναι γραμμένες στό ἅγιο Εὐαγγέλιο. Πρέπει νά προσευχόμαστε στόν Θεό μέ τό «Πάτερ ἡμῶν...» καί τίς ἄλλες προσευχές πού ἔχει ἡ ἁγία μας ᾽Εκκλησία. Πρέπει νά ἐκκλησιαζόμαστε τήν Κυριακή ἡμέρα. Γι᾽ αὐτό τήν λέμε «Κυριακή» τήν ἡμέρα αὐτή, γιατί ἀνήκει στόν Κύριο, τόν Θεό μας. Πρέπει νά διαβάζουμε τό ἅγιο Εὐαγγέλιο καί τούς βίους τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας, γιά νά βαδίζουμε καί ἐμεῖς κατά τό δικό τους παράδειγμα.

3. Ἀλλά πῶς γίναμε ἔτσι, ἀδέλφια μου; Πολλοί ζοῦν χωρίς καμμιά ἔννοια τοῦ Θεοῦ. Παραμερίζουν τόν νόμο τοῦ Θεοῦ, κάνουν δικό τους νόμο καί ζοῦν ὅπως θέλουν, κατά τό δικό τους «εὐαγγέλιο». Τί πράγματα εἶναι αὐτά πού γίνονται!... Τίς νηστεῖες, Τετάρτη καί Παρασκευή καί τίς ἅγιες Τεσσαρακοστές, πολλοί τίς ἔχουν διαγράψει. Οἱ νέοι μας, ἀλλά καί οἱ μεγάλοι, κατά τό πλεῖστον, δέν ζοῦν ἠθική ζωή. Παιδί μου, τό σῶμα σου εἶναι ἁγιασμένο, γιατί εἶναι ὅλο βουτηγμένο στήν ἅγια Κολυμβήθρα καί πρέπει λοιπόν νά τό φυλάγεις ἁγνό καί καθαρό. Μάθε, παιδί μου, ὅτι ἡ σχέση τοῦ ἄνδρα καί τῆς γυναίκας μόνο στόν γάμο εἶναι εὐλογημένη. Βέβαια! Δέν θέλει ὁ Θεός καί δέν εὐλογεῖ ἡ Ἐκκλησία τίς προγαμιαῖες καί τίς ἐξωγαμιαῖες σχέσεις. Καί ἐγώ, ὁ Ἀρχιερέας τοῦ Θεοῦ καί Ἐπίσκοπός σου, πρέπει νά σοῦ λέγω τό τί θέλει ὁ Θεός· καί ἀλλοίμονό μου, ἄν δέν σοῦ τό λέγω.

4. Ἀδέλφια μου, ἄς πάρουμε ὅλοι τήν ἀπόφαση νά ζοῦμε κατά τό θέλημα τοῦ Θεοῦ μας. Ἄς πᾶμε σέ πνευματικό πατέρα – σέ ἄγνωστο ἄν θέλετε – γιά νά ἐξομολογηθοῦμε τά κρίματά μας, νά πλυθεῖ καί νά λουστεῖ ἡ ψυχή μας καί νά ἀρχίσουμε μέ σταθερή τήν ἀπόφαση μιά νέα καί ὄμορφη ζωή, ὅπως τήν θέλει ὁ Χριστός μας. Ἄχ, νά ἀγαπήσουμε πολύ τόν Ἰησοῦ Χριστό μας, πολύ νά Τόν ἀγαπήσουμε πάνω ἀπό ὅλες τίς ἀγάπες. Ὁ Χριστός νά γίνει ὁ ἔρωτας τῆς ψυχῆς μας. Καί μάλιστα, ἄν τό καλέσει ἡ ὥρα, νά εἴμαστε ἕτοιμοι καί τό αἷμά μας νά χύσουμε γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, ὅπως καί Αὐτός ἔχυσε τό Αἷμά Του γιά τήν ἀγάπη Του σέ ἐμᾶς. Ναί, Χριστιανοί μου! Κι᾽ ἄν μᾶς βάλουν μαχαίρι στό λαιμό γιά νά ἀρνηθοῦμε τήν πίστη μας στόν Χριστό, ἐμεῖς νά λέμε σάν τό Δημητσανίτικο παλληκάρι, τόν ἅγιο Εὐθύμιο, τόν ἀνεψιό τοῦ Πατριάρχου ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Ε´: «Πιό βαθιά τό μαχαίρι, δέν ἀρνοῦμε τήν πίστη μου καί τήν ἀγάπη μου στόν Χριστό»!

5. Καί κάτι ἄλλο χριστιανοί μου: Νά διαβάζετε θεολογικά βιβλία, γιά νά μάθετε καλά τήν ὀρθόδοξη πίστη μας. Γιατί ὑπάρχουν πολλοί ἐχθροί γύρω μας, πού μάχονται τήν πίστη μας. Καί τήν μάχονται, ἐπειδή εἶναι ἀληθινή. «Αἱρετικοί» λέγονται οἱ ἐχθροί μας αὐτοί. Ἡ πιό μεγάλη δέ αἵρεση στίς μέρες μας, πού ἔχει μέσα της ὅλες τίς αἱρέσεις, εἶναι ὁ «Οἰκουμενισμός». Ὁ Οἰκουμενισμός θέλει νά ἀνακατώσει ὅλα τά θρησκεύματα, γιά τήν ἑνότητα τάχα τοῦ κόσμου. Ἀλλά ἡ Ὀρθόδοξη πίστη μας εἶναι τέλεια, εἶναι ἀκέραιη, δέν τῆς λείπει τίποτε καί δέν ἔχει λοιπόν ἀνάγκη νά ἑνωθεῖ μέ κάποια ἄλλη ἤ ἄλλες πίστεις, γιά νά συμπληρωθεῖ ἀπ᾽ αὐτές. – Ἄλλη μεγάλη αἵρεση εἶναι ὁ «Παπισμός». Τό περίεργο δέ γιά τόν Παπισμό εἶναι ὅτι ὑπάρχουν μερικοί ἀθεολόγητοι ἱερωμένοι, πού δέν γνωρίζουν ὅτι ὁ Παπισμός εἶναι αἵρεση, ἐνῶ τά κείμενα τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας ἀποκαλοῦν καθαρά τούς παπικούς «αἱρετικούς». Καί συναντῶνται λοιπόν οἱ ἀθεολόγητοι αὐτοί, ὅπως τούς εἶπα, κληρικοί μέ τόν αἱρετικό Πάπα, καί τόν ἀγκαλιάζουν καί τόν φιλᾶνε καί τόν καλοῦν ἀδελφό, τόν λένε καί «ἁγιώτατο» (!...) καί συμπροσεύχονται μαζί του!... Σάν δέν ντρεπόμαστε!.. Ἀλλά ἐσεῖς, ἀδελφοί μου χριστιανοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως, θέλω νά γνωρίζετε τήν ἀλήθεια καί σάν ποιηματάκι νά λέτε: «Ὁ Παπισμός εἶναι αἵρεση καί ὁ Οἰκουμενισμός παναίρεση»!

6. Ἀδελφοί μου, καλή μετάνοια νά ἔχουμε ὅλοι μας, γιατί ἀλλιῶς δέν πρόκειται νά γευθοῦμε τόν Παράδεισο. Ὁ Παράδεισος ἔχει δύο πόρτες: Τήν μιά τήν λένε «ἀθωότητα» καί τήν ἄλλη τήν λένε «μετάνοια». Ἀπό τήν πρώτη πόρτα, τήν ἀθωόητα, δέν περνᾶμε, γιατί ὅλοι μας εἴμαστε λερωμένοι. Ἔτσι ὅλοι μας πρέπει νά ἀγωνιζόμαστε νά περάσουμε ἀπό τήν πόρτα τῆς μετάνοιας. Ὁ καθένας ἄς λέει: «Εὕρω καγώ τήν ὁδόν διά τῆς μετανοίας»! Τόν ἑαυτό μου, ὡς Ἐπίσκοπός σας, τόν θεωρῶ ὡς ἡγούμενο στήν πορεία αὐτή τῆς ὁδοῦ τῆς μετανοίας. Ἄς μέ συγχωρέσει ὁ Θεός καί ἄς μέ συγχωρέσετε καί σεῖς, ἀδελφοί μου, ὅπου παρεξέκλινα καί φάνηκα λιποτάκτης τῆς ἱερᾶς αὐτῆς ὁδοῦ πρός τόν Παράδεισο καί σᾶς ἔδωσα κακό παράδειγμα μέ φερσίματα ἀνάρμοστα πρός τήν βιωτή τῆς μετανοίας. Εὔχεσθε γιά μένα, γιά τήν σωτηρία μου, ὅπως καί ἐγώ εὔχομαι πάντοτε, κάθε μέρα, πρωί καί βράδυ, γιά Σᾶς. Καλή μετάνοια καί καλό Παράδεισο, ΑΜΗΝ.

Μέ πολλές εὐχές,
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
Δημητσάνα 25/7/2014

------------------------------------------------------------------------
πηγή: katanixis

1 σχόλιο:

  1. ΔΗΛΑΔΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΨΟΥΜΕ Τ Ο ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΟΙΧΕΙΣΤΟΥΜΕ,ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΛΕΓΟΜΑΣΤΕ ΟΡΘ.ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ Η ΚΑΝΩΩ ΛΑΘΟΣ

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Στηρίξτε......

  • Η σαλάτα του Νεοέλληνα - Δεν θέλω να μπω στο γαϊτανάκι του πολέμου που (για ακόμα μια φορά σε αυτή τη χώρα) έχει ξεσπάσει σχετικά με την επικείμενη συμφωνία των Πρεσπών, μα δεν μπο...
    Πριν από 5 χρόνια